Les relacions causa-efecte

“Que hi hagi una forta relació entre dues variables no és suficient per extreure conclusions sobre les relacions causa-efecte. Considera el nombre de televisors per persona i l'esperança de vida mitjana dels països del món. Hi ha una correlació positiva forta: els països amb molts televisors tenen esperances de vida més altes. Podem augmentar l'esperança de vida de la gent de Ruanda enviant-los televisors? Evidentment, no. Correlacions com l'anterior es coneixen sovint com a correlacions sense sentit. La correlació és real el que no té sentit és la conclusió que un canvi en el valor d'una variable és la causa d'un canvi en l'altra.”
David S. Moore

New Comment